Breaking News
 |  | 

Inne tematy

AUTORYTARYZM

Nie trzeba być profesjonalistą, aby zauważyć, jak konieczne jest dzisiaj ujmowanie problemów współczesnej szkoły od strony wza­jemnych relacji nauczyciel – uczeń. Wcale nie oznacza to, że wszelkie przejawy dysharmonii między tymi podmiotami procesu edukacyj­nego należy ocenić negatywnie. Zupełnie naturalną jest taka sytuacja,gdy szkoła i nauczyciel nie może spełnić wszystkich oczekiwań i potrzeb ucz­niów. Trudno sobie również wyobrazić sytuację, że nauczyciel w tej relacji znajduje wyłącznie satysfakcjonujące zdarzenia i efekty. Mamy tu niewąt­pliwie do czynienia z szeroką gamą różnych kategorii układów wzajemnych. Są jednak i takie, które należałoby pomieścić poza marginesem sytuacji dopuszczalnych w procesie wychowania. Właśnie o tej kategorii relacji nau­czyciel – uczeń będzie mowa w tym tekście.

autorytaryzm

ABOUT THE AUTHOR