Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Beton b20 receptura

Po zaznajomieniu się z budową atomu omówimy teraz budowę cząsteczek. Atomy, które na zewnętrznej sferze mają mniej niż 8 elektronów, dążą do uzupełniania ich liczby do 8. Atom chloru na sferze zewnętrznej ma 7 elektronów, a więc do 8 brakuje mu tylko jednego elektronu. Natomiast atom sodu ma w zewnętrznej sferze 1 elektron. Jeśli zatem nastąpi spotkanie atomu chloru z atomem sodu, to 1 elektron od sodu przejdzie do chloru i dzięki temu oba atomy uzyskają w sferze zewnętrznej po 8 elektronów. Ponadto na skutek utraty ładunku ujemnego atom sodu uzyska przewagę ładunku dodatniego jądra nad ładunkami ujemnymi swoich elektronów i stanie się wtedy kationem, tomsonity a czyli dodatnio naładowanym jonem Na+. Natomiast atom chloru podbierając ładunek ujemny stanie się anionem, czyli jonem ujemnym Cl-. Jony te będą się wzajemnie przyciągać i w ten sposób powstanie cząsteczka chlorku sodowego o wzorze NaCl. W podobny sposób powstają cząsteczki innych substancji. Cząsteczki tego rodzaju, które zbudowane są z jonów, nazywamy cząsteczkami o wiązaniach jonowych. Cząsteczki mogą powstawać również w inny sposób. Na przykład dwa atomy chloru tworzą cząsteczkę w ten sposób, że łączą się ze sobą za pomocą pary elektronów, która należy jednocześnie do obu atomów. Takie wiązanie atomów nazywamy wiązaniem atomowym pojedynczym. Mogą być również wiązania między dwoma atomami podwójne, tzn. za pomocą 4 elektronów lub wiązania potrójne za pomocą 6 elektronów.

beton-b20-receptura-2

ABOUT THE AUTHOR