Breaking News
 |  | 

Inne tematy

CZĘSTOTLIWOŚĆ I FORMY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH

Analiza wyników badań kwestionariuszowych ujawniła, że agresywność uczniów była problemem wychowawczym odczuwanym przez 5 badanych nauczycielek (23 z nich nie uznało agresywności uczniów za problem wycho­wawczy). Nauczycielki dokonały też oceny dynamiki zjawiska agresywności u ucz­niów w ciągu ostatnich dwu lat. 12 nauczycielek zaobserwowało wzrost zachowań agresywnych, 11 stwierdziło utrzymanie się agresji na tym samym poziomie, a 4 zauważyło spadek zachowań agresywnych.Poza globalną oceną zjawiska agresywności, nauczycielki dokonały oceny częstotliwości występowania poszczególnych form zachowań agresywnych. Kategoryzując formy zachowań agresywnych, posłużono się wyróżnionymi przez Bussa i Durkee (1972) następującymi kategoriami.

czestotliwosc-i-formy-zachowan-agresywnych

ABOUT THE AUTHOR