Breaking News
 |  | 

Inne tematy

FORMA ZACHOWAŃ

Ta forma zachowań nie jest obca także instytucjom edukacyjnym: szkołom różnych typów, placówkom opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym, wystę­puje w miejscu zamieszkania, w podróży itp. Zauważyć można postępujący wzrost tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży szkolnej, graniczący z bruta­lizacją i okrucieństwem, deptaniem godności ludzkiej. Mechanizmy te roz­poznawali najpierw psychologowie (Bandura 1968, Frączek 1989, Obuchow- ska 1989). Pedagogowie traktują to zjawisko defensywnie: z zażenowaniem, wstydem, bezradnością, skłonnością do skrywania faktów. Pojawiła się pier­wsza książka pedagogiczna z tego zakresu (Jundziłł 1993). Przyczyn agresji i związanej z nią przemocy nie można wyjaśnić tylko czynnikami psychicz­nymi. Jej uwarunkowania leżą niejako w szerszym kontekście społecznym, np. zbrojnych sposobach rozstrzygania konfliktów (narodowościowych, wy­znaniowych, ekonomicznych, lokalnych, zawodowych).

forma-zachowan

ABOUT THE AUTHOR