Breaking News
 |  | 

Inne tematy

HAMOWANIE PROCESU

Podkreślając te osiągnięcia, które w sumie ilustrują proces demokratyzacji systemu edukacyjnego, nie możemy pomijać powszechnie znanych i opisa­nych w literaturze historyczno-oświatowej niedomagań i braków systemu oświatowego II Rzeczypospolitej takich jak: niskiego stopnia organizacyjne­go wiełu szkół powszechnych na wsi, trudności w realizacji obowiązku szkolnego, elitarnego charakteru wielu szkół średnich, zjawiska analfabetyz­mu itp. Hamowały one proces demokratyzacji i powodowały poczucie krzywdy wśród warstw uboższych z powodu nierównych szans edukacyjnych.Wojna i polityka okupantów niemieckiego i sowieckiego spowodowały wielkie spustoszenia w szkolnictwie. Zniszczenia materialne, a nade wszys­tko wyniszczenie polskiej inteligencji, w tym także kilkunastu tysięcy nau­czycieli, pomnożyły istniejące trudności. Po II wojnie światowej Polska dostała się w sferę dominacji radzieckiej, władzę zaś, po brutalnej likwidacji opozycji, przejęli komuniści.

hamowanie-procesu

ABOUT THE AUTHOR