Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Kupno drzwi

Cechy różnych materiałów są podane w normach. Normy są to drukowane dokumenty, zatwierdzone przez odpowiednie władze. Pod względem treści normy można podzielić na:

  • przedmiotowe,
  • czynnościowe,
  • znaczeniowe,
  • klasyfikacyjne.

W normach przedmiotowych podano wymagania dotyczące właściwości poszczególnych materiałów, sposobu ich transportowania i składowania. Normy czynnościowe zawierają przepisy, którymi należy kierować się podczas wykonywania różnych rodzajów robót, odbioru robót, badań materiałów itp. Normy znaczeniowe podają określenia, nazwy i znajd umowne dotyczące materiałów i wyrobów, a także słownictwo techniczne dotyczące tych materiałów, wyrobów oraz czynności związanych z wykonywaniem robót. W normach klasyfikacyjnych znajdziemy podział lub inaczej mówiąc uporządkowanie w zakresie rodzajów materiałów, ich cech, określonych czynności itp. Rozróżniamy kilka rodzajów norm: państwowe (PN), branżowe (BN) i zakładowe (ZN). Oprócz wyżej wymienionych liter w oznaczeniu normy państwowej występuje jeszcze litera określająca dziedzinę, jakiej norma dotyczy, liczba oznaczająca rok ustanowienia normy i kolejny numer normy. I tak np. PN-63/B-06250 (numerację normy można bowiem przedstawić dwojako) oznacza normę państwową, ustaloną w 1963 r., dotyczącą budownictwa, o numerze kolejnym 06250. Podobnie np. symbol PN-62/H-04310 oznacza normę państwową z dziedziny hutnictwa, wydaną w 1962 r.

kupno-drzwi

ABOUT THE AUTHOR