Breaking News
 |  | 

Inne tematy

Msp cda

Dla większości materiałów budowlanych waha się od 0,03 do 1,50 zależy on też od wilgotności materiału. Wartość współczynnika X jest obok gęstości pozornej i wytrzymałości najczęściej wymienianą cechą w charakterystykach materiałów. Odporność na zamrożenie bada się w związku ze znanym zjawiskiem powiększania się objętości zamarzającej wody. Jeżeli zamarza ona w porach materiału, to może być przyczyną powstawania pęknięć i odkruszania się cząstek materiału. Temu zjawisku towarzyszy spadek wytrzymałości materiału. Badanie mrozoodporności polega na tym, że próbki nasycone wodą wielokrotnie zamraża się i odmraża. Jeżeli w wyniku tych badań materiał nie wykazuje oznak zniszczenia ani nadmiernego obniżenia wytrzymałości, wówczas uznaje się go za odporny na zamrażanie. Odporność na zamrażanie oznacza się dla tych materiałów, które są narażone na. duże zmiany temperatury i wilgotności, jak np. materiały do budowy ścian zewnętrznych i do wykonywania pokrycia dachowego. Ogniotrwałość i palność. Ogniotrwałymi nazywamy takie materiały, które wytrzymują bez odkształceń i rozmiękczenia długotrwałe działanie wysokich temperatur, wynoszących powyżej 1580°C. Do takich materiałów należą np. wyroby szamotowe i dynasowe. Przymiotnikiem „ogniotrwałe” operuje się przede wszystkim w przemyśle, w odniesieniu do materiałów narażonych na działanie wysokich temperatur. W budownictwie ogólnym częściej spotykamy się z palnością materiałów. Cecha ta jest bardzo ważna ze względu na zagrożenie pożarowe budynków. Według klasyfikacji pożarowej rozróżnia się następujące grupy materiałów: materiały niepalne, które podczas badania nie zapalają się w ciągu określonego czasu i nie wydzielają gazów palnych (np. kamienie naturalne, ceramika), materiały palne, które podczas badania zapalają się lub wydzielają gazy palne. Zależnie od zachowania się tych materiałów podczas badania dzielą się one jeszcze na łatwo zapalne (np. drewno, lepiszcza bitumiczne) lub trudno zapalne (np. drewno impregnowane, twarde płyty pilśniowe).

msp-cda

ABOUT THE AUTHOR