Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PŁYTY I OTULINY (ŁUBKI) KORKOWE NA LEPISZCZU ASFALTOWYM

Płyty i otuliny z korka klejone asfaltem produkuje się przez wymieszanie kruszywa korkowego z asfaltem sprasowanie. Gęstość tych wyrobów wynosi poniżej 260 kg/m3, współczynnik przewodności cieplnej ok. 0,06 kcal/mh°ę [0,25 kJ/(mh°C)]. Wymiary 1X0,5 m, grubość 2 do 12 cm. Mają zastosowanie do izolacji cieplnych w chłodniach stałych, w których temperatury wynoszą do — 50°C. Płyty i otuliny pakowane są w skrzynie i przewożone w krytych wagonach lub samochodach. Wyroby te należy składować w suchych i przewiewnych magazynach. Płyty i otuliny (łubki)3 korkowe ekspandowane otrzymuje się przez prażenie śrutu korkowego w komorach próżniowych w temperaturze 350°C (w tych warunkach wydzielają się smoły i żywice, stanowiące lepiszcze). Następnie formy z korkiem już ekspandowanym wyjmuje się z prażalni, studzi i poddaje dalszej obróbce w celu nadania mu odpowiednich wymiarów. Gęstość pozorna waha się w granicach 130-M60 kg/m3, nasiąkliwość wynosi do 40°/o wagowo, a współczynnik przewodności cieplnej równa się 0,04 kcal/mh°C [0,046 W/(m  deg)]. Wymiary płyt są: 1X0,5 m, a grubość l-i-12 cm. Wymiary otulin wynoszą: długość 0,5 m, a grubość ścianek 2-=-5 cm. Wyroby z korka ekspandowanego stanowią doskonały materiał do izolacji dźwiękochłonnej i cieplnej pracującej w temperaturze do 130°C.

plyty-i-otuliny-lubki-korkowe-na-lepiszczu-asfaltowym

ABOUT THE AUTHOR