Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PODZIAŁ KRUSZYW I POJĘCIA PODSTAWOWE

Kruszywa mineralne ze względu na pochodzenie dzielą się na trzy grupy:

  • naturalne,
  • łamane ze skał,
  • sztuczne.

Do kruszyw naturalnych należą piaski, żwiry oraz mieszanki piasku i żwiru. Kruszywa naturalne mogą być kopalne (wydobywane ze złóż ziemnych) i rzeczne (wydobywane z rzek). Kruszywa łamane ze skał to grysy, klińce i tłucznie; grupy te różnią się między sobą wielkością ziaren, a czasem ich kształtem. Kruszywa sztuczne produkuje się z glin i odpadków przemysłowych, jak łupki przy węglowe, żużle różnego rodzaju. Przed szerszym omówieniem właściwości kruszyw poznać należy kilka podstawowych pojęć. Jedną z podstawowych cech kruszywa jest jego uziarnienie. Każde kruszywo składa się z ziarn o różnej wielkości. Aby dowiedzieć się, jakie są wielkości ziarn i jaki jest procentowy udział ziarn o różnych wielkościach w danym kruszywie, wykonuje się analizę sitową.

podzial-kruszyw-i-pojecia-podstawowe

ABOUT THE AUTHOR