Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POZYTYWNA POSTAWA

Pozytywna postawa nauczyciela – wychowawcy to względnie stała tenden­cja wyrażająca optymalny stosunek do potrzeb opiekuńczych dziecka i jego rozwoju. Taką postawą winien cechować się każdy nauczyciel w szkole. Negatywne postawy opiekuńcze nauczycieli i wychowawców cechuje:    unikanie sytuacji i czynności opiekuńczych, przewaga zachowań bier­nych i niedostrzeganie lub pomijanie spraw istotnych dla dziecka,     sztuczne ograniczanie i redukowanie samodzielności uczniów i ich po­trzeb,      nadmierna surowość wyrażająca się w swoistej bezwzględności, rygory­zmie i podwyższonych wymaganiach oraz nietolerancji i niewyrozumia- łości.Zarówno postawy negatywne, jak i pozytywne nauczycieli – wychowaw­ców występują w różnym zakresie. Nie powinny być one źródłem negatyw­nych i agresywnych zachowań uczniów. Chodzi o to, by uczniowie dzięki systematycznym interakcjom z nauczycielami i rówieśnikami nabywali doś­wiadczenia społecznego, którego jakość zależy od ich sympatii, zaufania i szacunku.

pozytywna-postawa

ABOUT THE AUTHOR