Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PROFESJONALISTA

Nauczyciel jest profesjonalistą, któremu powierzono społecznie odpowiedzialne zadanie i ze zrozumiałych względów oczekiwania od niego są nieco inne, jego postępowanie oceniane w oparciu o inne kryteria. Tę okoliczność trzeba uwzględnić w tym przypad­ku, gdyż różne rodzaje czynów agresywnych nauczyciela są włączone w swo­istą „technologię” pracy wychowawczej, nasycając ją znamionami represji. Stosując je, nauczyciel nie tyle kształci, wychowuje, oddziały wuje na ucznia, co wymusza jego posłuszeństwo wobec siebie, ogranicza swobodę i możli­wość „bycia sobą”. Jest to czynione najczęściej w celu podporządkowania uczniów rygorom szkoły, jako instytucji wychowawczej oraz opanowania określonych programem wiadomości i umiejętności.

profesjonalista

ABOUT THE AUTHOR