Breaking News
 |  | 

Inne tematy

RÓŻNE FORMY

Jak widać, są to bardzo różne formy wymuszania zachowań ludzkich (od form inicjacji przyjętych w harcerstwie, wśród marynarzy itp.), odbiegające od cywilizowanych zasad współżycia i obyczaju.1.    Różna jest reakcja dzieci napiętnowanych przez grupy nieformalne w szko­le. Najczęściej reagują lękiem, paniką, rzadko zgłaszają przypadki prze­mocy rodzicom czy też nauczycielowi. Także nieczęsto aktywnie podej­mują próby przeciwstawienia się silniejszym. Dominują w ich zachowa­niach mechanizmy adaptacyjne oraz ucieczki od zdarzeń (boją się przycho­dzenia do szkoły). Przykładem takich przeżyć jest wypowiedź pierwszo­klasisty z ZSZ – „Boję się wejścia do szkoły i tego wszystkiego co z nami robią, boję się powiedzieć w domu, czy wychowawczyni, bo strach myśleć, co byłoby dalej. Podkradam w domu forsę, żeby mieć na posyłanki. Już mi się po nocach to wszystko śni, bo jak oni sobie kogoś upatrzą, to mu nie darują, jak nie zgłupieję, to będzie cud”.

rozne-formy

ABOUT THE AUTHOR