Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SPOIWA POWIETRZNE

Steczkę siarczanu wapniowego (CaS04) przypada pół cząsteczki wody. Stąd niekiedy spoiwa te nazywa się gipsowymi półwodnymi. Gips budowlany jest spoiwem o barwie białej. Po zarobieniu wodą wiąże już po upływie 5 minut, a koniec wiązania obserwuje się już przed upływem 40 minut, tzn. że jest to spoiwo szybko wiążące. Chcąc uzyskać pełną wytrzymałość, wyroby z gipsu muszą być suszone. Po upływie 24 godz. zaczyn normowy z gipsu (tj. przy stosunku wody do gipsu równym 0,65) ma wytrzymałość na ściskanie co najmniej 40 kG/cm2 (ok. 40 MN/m2), a po wysusze- niu,do stałej masy w temperaturze ok. 50°C co najmniej 90 kG/cm2 (ok. 9 MN/m2). Wyroby z zaczynu gipsowego po ich zawilgoceniu bardzo tracą na wytrzymałości i spadek ten może wynosić niekiedy 40-f-50%, tj. z 90 kG/cm2 (ok. 9 MN/m2) wytrzymałość może spaść do 45 kG/cm2 (4 MN/m2). Cecha ta jest ważną wadą wyrobów gipsowych. Gips koroduje metale i z tej przyczyny nie można wyrobów gipsowych zbroić prętami stalowymi. Wyroby z gipsu budowlanego formuje się najczęściej z zaczynu o konsystencji ciekłej, tj. przy dodatku dużej ilości wody od 60 nawet do 100% masy spoiwa. Konsystencja ciekła ułatwia formowanie wyrobów, lecz po stwardnieniu zaczynu większość dodanej wody odparowuje pozostawiając wolne przestrzenie, co powoduje dużą porowatość wyrobów. Wyroby takie bardzo łatwo nasiąkają wodą (do 30% wag.). Gips budowlany można mieszać ze spoiwami wapiennymi, natomiast nie wolno mieszać go z cementami portlandzkimi, ponieważ może to być przyczyną spękań i pęcznienia wyrobów.

spoiwa-powietrzne

ABOUT THE AUTHOR