Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI

  1. Istnieją szerokie możliwości włączenia uczniów w tworzenie szkoły współczesnej. Uczynić to można jednak tylko wówczas w sposób celowy i skuteczny, gdy w stale tworzonej pluralistycznie pojętej teorii i praktyce, uczeń stanie się czynnikiem równorzędnym zarówno na etapie tworzenia koncepcji, jak i jej ustawicznej weryfikacji. W tym celu potrzebna jest inna koncepcja systemu edukacyjnego charak­teryzującego się autentyczną podmiotowością ucznia,który ma możliwość uczestniczenia w procesach doskonalenia szkoły i metod pracy nauczyciela .Zjawisko przemocy jest formą wyrażania agresji jednostkowej i gru­powej. Jest jednym z mechanizmów regulujących stosunki mię­dzyludzkie w różnych grupach, środowiskach.
szerokie-mozliwosci

ABOUT THE AUTHOR