Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W SKRAJNIEJSZYCH PRZYPADKACH

W skrajnych przypadkach agresja może być przeniesion na samego siebie (samouszkodzenia, okaleczenia, wyrywanie włosów) (Bilikiewicz 1987, s. 203).Wspomniane reakcje i zachowania agresywne często występują wśród dzieci autystycznych, gdyż przejawiają one wiele objawów konfliktu moty­wacyjnego pomiędzy, z jednej strony, chęciąwycofania się lub utrzymania się z dala od pewnych określonych sytuacji społecznych łub f zycznych, a z dru­giej strony, równołegle pojawiającą się chęcią wejścia w t sytuacje, po to, aby nawiązać kontakt lub dokonać bliższej obserwacji. Główna różnica pomiędzy zdrowymi dziećmi a dziećmi autystycznymi po ega na różnicy na­tężenia; autystyczne unikanie, występuje u zdrowych dzieci jedynie na krótko przy każdym zetknięciu się z tego typu sytuacjami i jest później zastępowanie przez zachowanie coraz mniej zahamowane i przez coraz większą chęć eksp­loracji, zaś u dzieci autystycznych trwa znacznie dłużej i bardzo często jest to stały wzorzec zachowania.

w-skrajniejszych-przypadkach

ABOUT THE AUTHOR