Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WE WSPÓŁCZESNEJ REFLEKSJI

Autorytaryzm pojawia się również często we współczesnej refleksji nad problemami edukacji i odnoszony jest do roli pełnionej przez szkołę wśród różnych mechanizmów rozwoju społecznego oraz do sposobu wykonywania powinności pedagogicznych przez nauczycieli. W licznych opracowaniach z tego zakresu znajdujemy potwierdzenie tezy, że autorytaryzm jest jednym z głównych przejawów głębokiego powiązania naszego systemu edukacyj­nego z tradycyjną szkołą, preferującej rozwój pamięci, wiedzę encyklope­dyczną, bierność ucznia, a więc model kształcenia technologicznego według przyjętych z góry „optymalnych” procedur. Nie mniej często autorytaryzm wiązany bywa z polityczno – ideologicznym uzależnieniem szkoły polskiej od systemu autorytarnej władzy pafttwowej okresu powojennego.

we-wspolczesnej-refleksji

ABOUT THE AUTHOR