Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZGODNIE Z TENDENCJĄ

Zgodnie z wyżej sygnalizowaną tendencją w tym tekście chciałbym poru­szyć problematykę prawie całkowicie pomijaną w refleksji nad kondycją współczesnej edukacji. Chodzi o pewne szczególne formy zachowań nauczy­ciela, które stanowią przejaw jego autorytaryzmu w odniesieniu do ucznia. Ten typ zachowali powszechnie nazywany bywa agresją lub działaniami agresywnymi. Użycie tego terminu w odniesieniu do nauczyciela, zwłaszcza realizującego różnorakie powinności wychowawcze i opiekuńcze, których istotą jest kontakt z uczniem, nabiera bardzo dramatycznego wyrazu. Mamy bowiem tu scenerię szczególną i aktorów niezwykłych: dorosłego, popartego autorytetem władzy i poruczeniem społecznym nauczyciela i ucznia, niepo­równanie słabszą istotę, przede wszystkim nieświadomą swoich praw. I właś­nie rzecz dzieje się między nimi, w tym faktycznie nierównym układzie, między dorosłymi i niedorosłymi, silniejszymi fizycznie i słabszymi, odpor­nymi psychicznie i doświadczonymi a wrażliwymi i „kruchymi”.

zgodnie-z-tendencja

ABOUT THE AUTHOR