Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ŹRÓDŁO ZACHOWAŃ REPRESYWNYCH

Przyjmowany tu termin autorytaryzm, którego nadmiar we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej chcę udowodnić, ma niewiele wspólnego z poję­ciem autorytetu jako wartości wychowawczej. Potrzeba autorytetu jako swo­istego fundamentu każdej wychowawczej koncepcji jest niekwestionowana, bowiem w pracy wychowawczej szczególnie potrzeba jest ludzi mądrych, prawych i społecznie oddanych. Ich osobowość sama w sobie jest wartością wychowawczą, gdyż wywołuje naturalny „wpływ”na inne jednostki będące w ich otoczeniu. Autorytet kojarzy się z pozytywną sytuacją warunkującą efekty procesu edukacyjnego. Równocześnie występuje pojęcie autorytaryz­mu, które często pojawia się obok takich terminów jak autokratyzm, totalita­ryzm. Ich ujemna kwalifikacja ma najwyraźniej tło polityczne i socjologicz­ne.

zrodlo-zachowan-represywnych

ABOUT THE AUTHOR