Breaking News
 | Blog

latest articles

 • Ile waży kubik piasku

  Zarówno substancje proste jak i złożone zależnie od temperatury i ciśnienia, charakteryzują się określonymi właściwościami fizycznymi i występują jako ciało stałe, ciecz lub gaz. Jak wiemy, taka substancja jak woda w temperaturze poniżej 0°C i pod ciśnieniem 1 at jest ciałem stałym znanym jako lód. Natomiast w granicach temperatur od 0 + 100°C jest cieczą. Wreszcie…

  Read More
 • Ile wazy cegla

  Reakcja analizy polega na rozpadzie substancji na dwie lub więcej nowych substancji o prostszej budowie. Na przykład ogrzewanie węglanu wapniowego powoduje jego rozpad na tlenek wapnia i dwutlenek węgla. Ważny ten proces ma zastosowanie w technice budowlanej do produkcji spoiwa wapiennego. Przedstawić go można równaniem: CaC03 -> Ca0 + C02 Równanie to odczytujemy w ten sposób:…

  Read More
 • Ile waży 1m3 betonu

  Reakcje chemiczne są to zjawiska, w których na skutek zmiany składu cząsteczek substancje chemiczne przemieniają się w inne substancje. Rozróżniamy trzy rodzaje reakcji: syntezy, analizy i wymiany. Reakcja syntezy polega na łączeniu się dwóch lub więcej substancji, w wyniku czego powstaje nowa substancja. Na przykład spalanie węgla polega na łączeniu się z tlenem i powstawaniu dwutlenku…

  Read More
 • Halupczok kuchnie opinie

  Substancje proste składają się z cząsteczek utworzonych z atomów jednego pierwiastka. Do substancji prostych zaliczamy tlen,” wodór, azot. Cząsteczki tlenu utworzone są każda z dwóch atomów tlenu. Budowę cząsteczki tlenu przedstawiamy wzorem O2. Cząsteczka azotu składa się z dwóch atomów azotu, zatem jej wzór ma postać N2. Liczba stojąca u dołu za symbolem atomu wskazuje więc,…

  Read More
 • Dom w czarnuszce

  Pierwiastki chemiczne oznacza się odpowiednimi symbolami literowymi. Pierwiastki dzielimy na dwie grupy: metale i niemetale. Symbol literowy oznacza nie tylko określony pierwiastek, ale również 1 atom tego pierwiastka. Zatem symbol H oznacza pierwiastek wodór albo jeden atom wodoru. Jeśli chcemy przedstawić kilka oddzielnych atomów tego samego pierwiastka, to zaznaczamy to odpowiednią liczbą stojącą przed symbolem atomu….

  Read More
 • Beton b20 receptura

  Po zaznajomieniu się z budową atomu omówimy teraz budowę cząsteczek. Atomy, które na zewnętrznej sferze mają mniej niż 8 elektronów, dążą do uzupełniania ich liczby do 8. Atom chloru na sferze zewnętrznej ma 7 elektronów, a więc do 8 brakuje mu tylko jednego elektronu. Natomiast atom sodu ma w zewnętrznej sferze 1 elektron. Jeśli zatem…

  Read More
 • Bautech klyta opinie

  Zbiór atomów, które mają tę samą liczbę protonów w jądrze, nazywamy pierwiastkiem chemicznym. Obecnie znamy 105 pierwiastków, których atomy zawierają od 1 do 104 protonów. Najprostszą budowę ma atom wodoru, którego jądro zawiera jeden proton, a wokół niego krąży jeden elektron. Bardziej złożoną budowę ma atom helu. Ma on 2 protony, 2 neutrony i 2 elektrony….

  Read More
 • Agresja

  Otaczająca nas materia składa się z atomów. Do początku XX wieku uważano, że są one niepodzielne. Jednak badania zjawiska promieniotwórczości, prowadzone przez sławną polską uczoną Marią Sklodowską-Curie oraz prace innych badaczy, wykazały, że są one utworzone z dwóch zasadniczych części: jądra i krążących wokół niego elektronów. Jądro atomu stanowi środkową jego część, której średnica, jest…

  Read More

Nie tylko budowa